Algemene voorwaarden

Artikel 1. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van onze klanten

Artikel 2. Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum, zonder aftrekken van korting en zonder schuldvergelijking

Artikel 3. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest à rato van 10% per jaar verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsook een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten bedrage van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125.

Dit alles onverminderd het recht van CAKE MOSS alle kosten te verhalen om de schuld in te vorderen, m.i.v. de kosten van juridische bijstand overeenkomstig de van de Wet Betalingsachterstand dd. 02.08.2002. 

Artikel 4. Door niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs deze waarvan de vervaldag nog niet verstreken zou zijn. 

Artikel 5 Alle klachten betreffende onze facturen moeten ons schriftelijk per aangetekend schrijven binnen de acht dagen toekomen.

Artikel 6 Op straffe van onontvankelijkheid dienen klachten betreffende zichtbare gebreken van de koopwaar schriftelijk te gebeuren binnen drie dagen na levering.
In geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot vervanging van de door ons geleverde koopwaar.

Artikel 7. De foto’s en afbeeldingen van de voorgesteld producten op de website vormen geen enkele contractuele verbintenis aangezien een perfecte gelijkenis met de fysieke producten nooit gerealiseerd kan worden. Gezien het gaat om artisanale vervaardiging wordt de aandacht van de gebruiker in het bijzonder gevestigd op de niet-geautomatiseerde productie van de producten, evenals op de instellingen om het scherm van de gebruiker te regelen §met name de resolutie, het contract, de intensiteit en verzadiging van de kleuren) die ervoor kunnen zorgen dat er een aanzienlijk verschil is tussen wat men op het scherm ziet en het eigenlijke product. 

Artikel 8. In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling door de klant, in geval van ontbinding of wijziging indien de klant een firma is of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, behoudt CAKE MOSS zich het recht voor hetzij de koop te verbreken, hetzij de levering te schorsen en in elk geval de onmiddellijke betaling van alle reeds geleverde producten te eisen.

Artikel 9. Alle welkdanige geschillen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. De gebeurlijke beschikkingen van de koper vormen geen afwijking aan gezegd toekennen van bevoegdheid.